Google+
ناممکن

شاهین کوهساری

نوشتن مثلِ نوشیدن است | شاهین کوهساری – سوده نگین تاج

نوشتن مثلِ نوشیدن است | شاهین کوهساری – سوده نگین تاج

قطعه عبور است. وقتی مدام هر تکه از این عبور به سمتی می‌افتد. کلماتی که رد می‌شوند از دهان‌های هم، آن‌گاه که نوشتار سرقتِ دهانِ خواننده می‌شود و خواننده کسی می‌شود که هجوم‌ می‌برد به دهانِ نوشتار تا دوباره دهانِ خویش را در آن بیابد. قطعه صدای هیچ‌ها از دهانِ زبان است و قطعه‌نویس کسی [...]

آذر ۳, ۱۳۹۱ ناممکن واکاوی‌های ناممکن ۱

یازدهِ سپتامبر و تروریسمِ جهانی | گفت‌وگوی جوانا بورادوری با ژاک دریدا | ترجمه‌ی شاهین کوهساری

یازدهِ سپتامبر و تروریسمِ جهانی | گفت‌وگوی جوانا بورادوری با ژاک دریدا | ترجمه‌ی شاهین کوهساری

هم اکنون سه هفته‌یي می‌شود که من در نیویورک‌ام. سخن‌نگفتن از این موضوع نه تنها ناممکن است، بل احساس می‌کنید یا چنین به شما القاء می‌شود که قدغن است اگر درباره‌ی آن سخن نگویید، که شما، خصوصاً در مجامعِ عمومی، حقِ این را ندارید که درباره‌ی چیزي، بدونِ التزام به این اجبار، بدونِ ارجاعِ کور [...]

شهریور ۲۳, ۱۳۹۱ ناممکن گفت‌وگوهای ناممکن, واکاوی‌های ناممکن ۰

دریدا و ژستِ میراث‌داری | شاهین کوهساری

دریدا و ژستِ میراث‌داری | شاهین کوهساری

کتابِ اشباحِ مارکس به نوعی وصیت‌نامه‌ی سیاسی‌ی دریدا است. مراد از «اشباحِ مارکس» در این کتاب میراثِ مارکس است که پس از فروریختنِ دیوارِ برلین و انحلالِ دولت‌های به‌ظاهرکمونیستی اما اصلاً فاشیستی‌ی بلوکِ شرق بیش از پیش هم‌چون شبحی اقصی-نقاطِ جهان را درمی‌نوردد، مضاف بر این‌که میراثِ مارکس برای جهانِ امروز، جهانِ سراسرتسخیرشده توسطِ سرمایه‌داری‌ی [...]

شهریور ۲, ۱۳۹۱ ناممکن واکاوی‌های ناممکن ۱

گذر از برش‌های موازی‌ی تصویری | شاهین کوهساری

گذر از برش‌های موازی‌ی تصویری  | شاهین کوهساری

خوانشِ شعري از مجموعه‌ی «رقم» سروده‌ی خورخه لوئیس بورخس، ترجمه‌ی مؤدبِ میرعلایی [...]

مرداد ۱۸, ۱۳۹۱ ناممکن واکاوی‌های ناممکن ۱