احتمالاً زیاد پیش نمی‌آید که متفکري مسیري را از کانت به سمتِ یک شورتِ بندیِ جی بپیماید، دریدا اما، دستِ‌کم یک بار این مسیر را پیموده است! اقتضای مطلب از یک سو ریشه در تأملاتِ پردامنه‌ی دریدا روی ترمِ parergon (پاررگون) و استفاده‌ی کانت از آن در سنجشِ داوری دارد. پاررگون در اندیشه‌ی کانت چیزي [...]