ژان ژُنه تنها فیلم‌اش «سرود عشق» را در سال ۱۹۵۰ می‌سازد. شعر صامتی که فیلم می‌شود. در زندان اتفاق می‌افتد. دو زندانی. دو سلول. یک دیوار. دو عاشق. یک زندان‌بان که می‌پاید، که دیوار ضخیم باقی بماند، که مبادا دو تن با هم بمانند. همان دیوار، در همان زندان، سوراخی دارد به قطرِِ یک سیگار. [...]