Google+
ناممکن

تازه‌های ناممکن:

از: سگ‌ها | رضا براهنی

سگ عصبی پهلوهایش مدام تَرَک برمی دارد، می‌لرزد، چرا بهار دیر کرده نمی‌آید؟ [...]

فیلم‌های ناممکن:

سرود عشق | ژان ژُنه

ژان ژُنه تنها فیلم‌اش «سرود عشق» را در سال ۱۹۵۰ می‌سازد. شعر صامتی که فیلم می‌شود. در زندان اتفاق می‌افتد. دو زندانی. دو سلول. یک دیوار. دو عاشق. یک زندان‌بان که می‌پاید، که دیوار ضخیم [...]

یادداشت‌های ناممکن:

نابینایی تبعیدی | رضا براهنی

من شکمم را به "اتحادیه بین المللی حقوق بشر" نشان دادم، پاهایم را به "کمیسیون بین المللی حقوقدانان"، و جای زخم گنده زیر سبیلم را به چند شعبه "انجمن قلم جهانی" و اینها جای زخم‌های [...]